10/04/2007

EBG Fundamenta Regularo kaj Regularo 1957

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝoj 32-37, Fundamenta Regularo kaj Regalaro 1957.

   

Fundamenta Regularo

P  I  O  N  I  R  O
=
E S P E R A N T I S T A
B R U S E L A
G R U P O

10 - 02 - 1907

Fundamenta   Regularo :
24 - 02 - 1907.

Art. 1-a
Grupo fondiĝis en Bruselo havante kiel celon, la disvastigadon de la helpa internacia lingvo Esperanto, ĝi alprenis kiel titolon, la nomon "Pioniro".

Art. 2-a
La ĉefaj rimedoj por la agado de la socíeto estas speciale la jenaj :
   1-e.     Organizado de kursoj, paroladoj, festoj, kunvenoj, ekskursoj.
   2-e.     Starigado kaj ampleksigado de biblioteko.
   3-e.     Aliĝo al la Belga Ligo Esperantista.
   4-e.     Havigi al síaj partoprenantaj membroj, kiel eble plej malkare, ĉiuspecajn esperantajn presaĵojn.

Art. 3-a
La grupo konsistas el efektivaj, protektantaj kaj honoraj membroj.
Ĉiu persono enskribita antaŭ la 1-a de Marto 1907 estos proklamita "membro  fondinto".

Art. 4-a
Por fariĝi membro de la grupo, oni devas plenumi la sekvantajn kondiĉojn :
   l-e    Akcepti tiun-ĉi regularon.
   2-e    Pagi jaran kotizaĵon po 4 frankoj.
Se kelkaj el la grupanoj estas samfamilianaj kunloĝantoj, la kotizaĵo por la unua estas nur 4 frankoj, la ceteraj kunloĝantoj pagos po unu, 1 frankon.

Art. 5a
La nomo "protektanta  membro" estas donata al ĉiu efektiva grupano; kiu pagas jaran kotizaĵon po 10 frankoj minimume.

Art. 6-a
La nomo "honora  membro" estas donata de la ĝenerala kunsido, laŭ propono farita de la komitato, al ĉiu persono farinta gravan servon por la afero esperanta.

Art. 7-a
La societa jaro komenciĝas de la 1-a de Marto.
La personoj enskribitaj post la 1-a de Septembro pagos nur duonan kotizaĵon por la kuranta jaro.

Art. 8-a
La grupo estas administrata de komitato konsistanta el dekdu grupanoj elektitaj de la ĝenerala kunveno.
Tiu ĉi elektas, plie, kvar anstataŭantajn membrojn, kiuj estas je la dispono de la komitato, por la okazo de eventuala plenigo de la konsilantaro.
La komitato elektas inter siaj membroj : 1 Prezidanton, 2 vic-prezidantojn, 1 sekretarion, 1 helpantan sekretarion, 1 kasiston, 1 bibliotekiston.

Art. 9-a
La Komitato renoviĝas po unu duono ĉiudujare. La vico de elirontaj membroj de la unua seria eligo, estas montrota laŭlote. La elirantaj membroj estas reelekteblaj.

Art. 10-a
La komitato kunvenas tiel ofte, kiel estas necese por la utilo de la grupo, kaj almenaŭ je unufojo ĉiumonate. La anstataŭaj membroj ĉeestas la kunvenojn, kaj rajtas partopreni la diskutadon.

Art. 11-a
La komitato povas rajte decidi nur se la plejmulto de la efektivaj membroj ĉeestas. Oni decidas nur laŭ la plejmulto de la voĉdonoj esprimitaj. Kiam la dispartiĝo de la voĉdonoj estas egala, la voĉdono de la prezidanto estas plileĝdona.

Art. 12-a
Ĉiujare okazas ĝenerala kunsido en la monato Marto. Oni raportas tie, pri la ĝenerala stato de la grupo; oni diskutas pri la aprobo de la societa bilanco kaj proponita budĝeto. Ankaŭ oni renovigas parte la komitaton.

Art. 13-a
La komitato kunvokas eksterordinarajn ĝeneralajn kunvenojn, ĉu laŭ sia propra iniciato, ĉu laŭ peto subskribita de dudek grupanoj minimume.

Art. 14-a
La kunvokoj pri ĝenerala kunveno estas sendotaj dek tagojn almenaŭ antaŭ la difinita dato de la kunveno : ili enhavos la diskutotan tagordon. Oni povos nur decidi kaj priparoli pri aferoj rilataj al la tagordo.

Art. 15-a
La ĝenerala kunveno povas rajte konsiliĝi nur kiam la triono minimume de la efektivaj membroj estas ĉeestantaj. Se ĉi tiu kondiĉo ne estas plenumita, la kunsido finiĝas, kaj ree oni kunvokos novan kunsidon je dato kiu ne povos esti prokrastita de la antaŭa malpli ol tridek tagojn. La nova kunveno rajtas konsiliĝi, kiom ajn estas la nombro de la ĉeestantaj membroj.

Art. 16-a
Decido de la ĝenerala kunveno estas nur plenrajta post kiam ĝi ricevas la duonon de la voĉdonoj esprimitaj.

Art. 17-a
Specialaj sekcioj povas fondiĝi en la grupo post aprobo de la komitato. Ci tiu povos ĉiutempe nuligi sian aprobon kiam komuna bono ĝin postulos.

Art. 18-a
Regularo pri internaj aferoj estas ellaborota de la komitato kaj prezentota al aprobo de la ĝenerala kunveno.

Art. 19-a
La daŭro de la grupo estas senlima.
En okazo de finiĝo, ĝia havo estos donacata al la kaso por propagando de la Belga Ligo Esperantista aŭ al ia simila esperantista grupo.

Art. 20-a
Oni povos nur fari ŝanĝojn en ĉi tiu regularo, se ili estos akceptataj en ĝenerala kunveno, kaj almenaŭ aprobitaj de la du trionoj de la voĉdonoj esprimitaj.

Akceptite kaj aprobite en Bruselo, la 24-an de Februaro 1907.


La Sekretario,                                  La Prezidanto,
C. CHALON.                                  L. BLANJEAN.

   
   

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

   
   

   
   

ESPERANTISTA   BRUSELA   GRUPO

N U N T E M P A         R E G U L A R O :
2 8 - 0 1 - 1 9 5 7

   
   

1.            La 10-an de Februaro 1907, estis starigata la Esperantista Brusela Grupo, ĝi estas unuiĝo de la Esperantistoj loĝantaj en Bruselo kaj ĉirkaŭaj komunumoj. La 7-an de Aprilo 1907, ĝi aliĝis al Belga Ligo Esperantista, ĝi estas neŭtrala rilate al politiko, lingvo, religio kaj raso.

2.            Ĝia celo estas propagandi kaj disvastigi la uzon de la lingvo Esperanto de D-ro Zamenhof, tia kia ĝi estas difinita per sia fundamento, siaj lingvaj institucioj kaj sia literaturo.

3.            Por atingi sian celon, la grupo uzas ĉiujn rimedojn : aranĝo de propagandaj paroladoj, organizo de kursoj, kunvenoj, festoj, ktp.

4.            Povas esti membro de la Grupo, ĉiu honora persono kiu konas Esperanton, aŭ devigas sin ĝin lerni. Li pagos jaran kotizon.

5.            La Grupo estas gvidata de komitato konsistante el sep membroj, kiuj estas elektataj de la ĝenerala jarkunsido. La komitato elektas inter siaj membroj la prezidanton, la vic-prezidanton, la sekretarion kaj la kasiston. Oficoj povas esti difinitaj por la aliaj membroj de la komitato, kiu ankaŭ rajtas elekti helpkomitatanojn por specialaj taskoj. Eksiĝintaj kaj mortintaj komitatanoj estas anstataŭataj, ĝis la sekvanta jarkunsido, de membroj elektataj de la komitato.

6.            La komitato rajtas fari ĉiujn decidojn por administri la Grupon. La prezidanto konvokas al la komitatkunvenoj. La komitato decidas valide nur kiam almenaŭ kvar komitatanoj ĉeestas. Se okazus voĉan egalecon, la prezidanta voĉo pliinfluas.

7.            Ĝenerala jarkunsido okazas ĉiujare dum la monato Januaro. Ĝi aprobas raportojn de la komitato, la bilancon kaj la kalkulojn de enspezoj kaj elspezoj starigitaj je la 31-a de Decembro, fiksas la kotizon por la proksima jaro, kaj elektas la komitaton. La membroj rajtas decidi nur pri la punktoj metataj sur la tagordo de la ĝenerala jarkunsido. Tiu ĉi devas esti sendata al la membroj almenaŭ ok tagojn antaŭ la kunsido. En la voĉdonoj decidas la plimulto (la duonan plus unu) de la esprimitaj voĉoj, ne kalkulante la sindetenojn. Se malpli ol sep kandidatoj atingos la plimulton, dua aŭ plia voĉdono okazos inter la ĉeestantoj por kompleti la komitaton.

8.            Por ŝanĝi la statutojn aŭ likvidi la grupon, devas ĉeesti la duono de la membroj kaj devas voĉdoni la decidon du trionoj de la ĉeestantoj.
En kazo de likvido, la havaĵo de la grupo estos transdonata al Reĝa Belga Ligo Esperantista.

Unuvoĉe aprobita dum la ĝenerala Jarkunsido de la 28-a de Januaro I957.

   

:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-:

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:33 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.