15/02/2009

Internacia Festivalo en Düsseldorf

 

En aktuala, februaro 2009. 

Jubilea 25a IF - Internacia Festivalo de Duseldorfo

de la 27a de Decembro 2008 ĝis la 4a de Januaro 2009

 

Skribis       Nelly (Musklaku)     kaj       Barbara (Musklaku).

Nelly kaj Barbara en retejo de IF, musklaku.


Nelly Bracke, membro de  EBG, skribis :

 

Okazis en Düsseldorf (27-12-2008 ĝis 01-04-01-2009).

Mi estis ege kontenta pri la sperto kvankam mi timis iomete iri sola. Finfine en IF neniu estas sola se ne volonte serĉas la solecon. Ekde la alveno la etoso estas tute simple amika. Mi konatiĝis kun mia samĉambrino, kiu rapide iĝis mia amikino. En la hotelo, kiu estas tute nova kaj moderna junulargastejo ni havis tre komfortan dulitĉambron.

La "kapo kaj cerbo" de tiu organizo estas Hans-Dieter Platz; sian nomon li ŝanĝis per HDP - "Hodopo" (preciziginte ke tio estu sen "Sinjoro").

La aktivecoj estis tre variaj; ĉiam oni povis elekti -ofte oni hezitis- inter 4 eblecoj, ĉiam interesaj kelkfoje gajaj, kiel la "prelegoj"de la Magiisto/pupteatristo Triksini, kiu tuj ludigis nin tiel, ke ni estis sufiĉe kompetentaj por ludi ni mem per memfaritaj pupoj dum la adiaŭa vespero, la lastan tagon.

Dum la silvestra-vespero, ni estis invititaj al belega bufedo. La plej multaj inter ni sin vestis ege feste kaj poste komenciĝis la muziko sur kiu eĉ tiuj, kiuj ne estis tre spertaj dancistoj, povis kundanci en gajaj rondoj.

Do, post la abunda kisado de la nokto novjara, kelkaj iris observi la stelojn per teleskopo; kelkaj iris ankaŭ eksteren sed por admiri la piroteknikaĵojn.

Mi ankoraŭ ne parolis pri la ekskurso al Aachen, al la 3landa ŝtono, al vilaĝo Kelmis, kie oni provis, kiam ĝi ankoraŭ estis sendependa, instali la unuan sendependan esperanto-ŝtateton. Ne funkciis, ĉar en tiu vilaĝo estis pluraj zinkminejoj, do tiel valoraj ke ĝi estis rapide aneksita.

In Aachen ni vizitis bakejon de la famaj "Aachener Printen", tiuj bongustaj spitaj kukoj kiujn ni povis gustumi laŭvole. Post tiu vizito, oni rekonis nian grupon per la ruĝaj sakoj de la "Bäckerei Klein". Ni ankaŭ vizitis la urbon, kun inter alie, la belegan katedralon.

Ni tagmanĝis en Moresnet en restoracio "Select", en kiu okazis la kunvenoj de la "esperanta ŝtato". La instruisto Mathieu Schrymecker, kiu ankaŭ estas fervora esperantisto, klarigis per grandaj mapoj la historion. Li ankaŭ preparis ekspozicion kun multaj malnovaj fotoj. Li vere estis fiera.

Ni ankaŭ vizitis la malnovan urbon Düsseldorf laŭ la majesta riverego "Rejno".

Ni multe promenis ĉar la vetero estis, kvankam malvarma, tre bela. Ni vere bonŝancis. Entute ni multe ridis, interkonatiĝis, kantis (tre ofte en la tiea drinkejo "Knajpe", kie kelkaj inter ni ludis aŭ gitaron aŭ akordeonon. Mi povus ankoraŭ daŭrigi la raportadon sed mi pensas ke tio sufiĉas por allogi vin por akompani min venontjare. Tiam ĝi okazos en Nördlingen, belega urbeto tute ĉirkaŭita de remparoj (kiel la tre turista Rothenburg) De tie la ekskurso iros al Nürnberg.

Mi pensas ke la etoso estos ankoraŭ pli bone tie. Almenaŭ HDP certas !

Do, ĝis venonta novjaro en IF Nördlingen !

Paùlo kaj aliaj fotis. Jen kelkaj belgujanoj.

2008-12-31-Belgujanoj

2008-12-31-Belgujanoj-aliaj

 


Barbara Poterucha, Dumviva membro de EBG, skribis.

 

Ne ofte oni povas renkonti, en la sama aranĝo, tiel multe da eminentaj literaturistoj kaj eldonisoj, inter aliaj : Anna Lowenstein, Armela kaj Ĵak Le Puil, Christiane Oetter, Tacuo Huĝimoto, Mikaelo Bronŝtejn, Paul Peeraerts.

Dum aŭtoraj horoj Anna Lowenstein, aŭtorino de la furora romano "La ŝtona urbo", prezentis sian novan romanon "Morto de artisto", en la tempo de la Romia imperiestro Nerono (54 - 68 p.K.).

Christiane Oetter prezentis la vivon kaj verkojn de la poetino Rose Auslander (1901 - 1988).

Mikaelo Bronŝtejn prezentis kvar tradukitajn librojn, aperintajn dum 2008, kaj ankaŭ prezentis verkitan de li romanon "Dek tagoj de kapitano Postnikov", kiu havos teatran premieron en Bjalistoko.

Karin Arakelyan el Armenio prezentis kelkajn tradukaĵojn kaj originalajn verkojn, ankaŭ proprajn.

Josef Ŝemer el Israelo esperantigis pli ol tricenton da judaj ŝercoj de Orienta Eŭropo, kiuj respegulas la vivon de popolo, vivanta en diasporo. Li baldaŭ eldonigos ĝin libroforme. Kun fajna humuro li rakontis kaj ridigis partoprenantojn.

Tacuo Huĝimoto el Japanio, prezentis, probable, plej malnovan romanon en la mondo, okaze de la 1000-jara jubileo "Rakontaro Genĝi" kaj verkiston Dazaj - Osam - tre populara.

Claude Nourmont (Luksemburgio) gvidis "Frandu Piron" pri la vivo, verkoj, prelegoj kaj konsiloj de belgo-sviso Claude Piron, forpasinta antaŭ unu jaro.

Pri literaturo okazis podia diskuto kaj interesa kvizo kun partopreno de publiko. Tradukado, ĉu arto aŭ tekniko ? Ĵak kaj Armela Le Puil el Francio pritraktis tiun temon.

Krome, okazis abundaj prelegoj kaj kontribuoj.

Prezentado de diversaj vojaĝoj : Armenio, Japanio, Nepalo, Rusio, Venezuelo, Vietnamio, ofte kun gustumado de ties specjalaĵojn.

Amri Wandel, profesoro pri astrofiziko, prelegis pri kosmo kaj praktike montris, kiel uzi teleskopon. Ni admiris stelojn !

Eugen Macko prelegis pri "Evoluo de naciaj ideologioj ĉe mezeŭropaj popoloj", temo interesa kaj aktuala.

Renato Corsetti prezentis: "Lingvistikaj observoj pri kelkaj trajtoj de Esperanto".

 

Dum unu semajno okazis 66 programerojn, tre variaj, klerigaj, multaspektaj, altnivelaj en neimitebla amika etoso.

Ĉiu vespero estis koncerto kaj poste oni povis aŭskulti dum tuta nokto en drinkejo nomita "Knajpo" lirikajn kaj kortuŝajn rusajn kantojn kun gitara akompano.

Ĉiuj povis elekti laŭ bezono kaj plaĉo : korpa ekzercado, dancado, Yogo, Tai Ĉi Ĉuan, spirita ekzercado, diservo kun Triksini, Mantro, muziko, kantado. Ne mankis kuracistajn konsilojn pri la sano.

 

Oni ne povas preterpasi ĉeeston de Belgoj kaj Belgujanoj. Ĉeestis 19 Belgoj aŭ loĝantaj en Belgio. Ni Belgoj estis aktivaj en diversaj programeroj. Nelly Bracke prezentis sian talenton en pupteatraĵo kun Triksini. Spontane kreita, internacia koruso en kiu kantis niaj samlandanoj. Kun granda surprizo, aperis sur scenejo danc-grupo, interalie estis Belgoj, kiuj prezentis modernajn dancojn. Admirinda ! Al legemulojn Flandra Esperanta Ligo ofertis plej novajn eldonaĵojn.

Apartan mencion meritas la ĉi-jara tuttaga ekskurso al trilanda angulo Aachen, Kelmis, Maastricht. Aachen estas urbo 2000 jaraĝa. Monto de iom pli ol 300 metroj kun la limŝtono inter Belgio, Germanio kaj Nederlando, troviĝas apud Kelmis, La Calamine, Moresnet. Elirante de du busoj antaŭ la restoracio nomata "Select", profesia ĵurnalisto filmis partoprenantojn. Antaŭ la enirejo flirtis Esperanta flago kaj salutis nin samideanoj Mathieu Schrymecker kaj Marcel Delforge. Ni eniris historian lokon, kie okazis la fondiĝo de Esperanto-Ŝtato "AMIKEJO" en aŭgusto 1908. Ĵurnalisto daŭre filmis kiam Mathieu Schrymecker, loka Esperantisto, rakontis atentokaptan historiajn eventojn de neŭtrala ŝtato "Moresnet". En aparta salono estis preparita ekspozicio kun historiaj dokumentoj. Li ankaŭ eldonis poŝtkarton kun poŝtmarko. Preskaŭ ĉiuj aĉetis, kiel memoraĵo de 100-jara unika evento. Dankon al okaza ĉicerono Mathieu Schtymecker kaj ĉiceronino Trude Sinno. Krome, ni estis dorlotitaj per bongusta kaj abunda manĝaĵo. Mankis Oran Libron por enskribi impresojn de kontentaj IF-anoj, diversnaciaj Esperantistoj.

Ni revenis poste al IF-o por balpreparoj, lastaprovo de eleganta Polonezo - danco, kiu malfermis Silvestran - balon.

Nur unufoje HDP, Hans-Dieter Platz, ĉefa organizanto de IF-o demandis strikte respekti bufedan ordon por eviti kaoson : 1- fotoebleco; 2- sidiĝo; 3- salutvortoj; 4- manĝo. Laŭ tiu regulo ĉio glate iras. Silvestra bufedo estis atendata kun malpacienco. Novjaraj bondeziroj komenciĝis jam de fora oriento kaj horo post horo, ni atingis noktmezon por saluti Novan Jaron 2009 en Düsseldorf. Kun ŝampano, vodko, vino. Kisante, ĉirkaŭbrakumante unuj la aliajn, bondezirante, ĉiuj amuziĝis. Verva dancado daŭris ĝis la 6-a horo.

2008-12-31-Belgujanoj-bis

2008-12-31-Belgoj-Familioj-

 

09:00 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.